TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP VISA 5 NĂM / GIẤY MIỄN THỊ THỰC

APPLICATION FORM FOR 5-YEAR VISA (VISA EXEMPTION CERTIFICATE)

 1. As it appears in your Passport or Permanent Residence Document
  Male
  Female
  Trường hợp nếu trên hộ chiếu/giấy tờ thường trú chỉ ghi năm sinh (không có ngày/tháng), bạn nhập năm sinh và bỏ trống thông tin ngày tháng
 2. Nationality
 3. Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số:*

  Hộ chiếu Passport
  hoặc Thẻ xanh or Permanent Residence / Green Card
 4. Address to receive the exemption certificate
 5. US Cellphone
  Email
 6. Thuộc diện cấp giấy MTT
  Supporting documents to prove the eligibility for a Visa Exemption Certificate

  Vietnamese residing abroad
  Foreigners who are spouses, children of Vietnamese residing overseas or Vietnamese citizens
 7. Complete
  Reset